رزمه

الهه فرمانیان
متولد 3161/6/9 تهران_شمیرانات
کارشناسی ارشد تصویر سازی از دانشگاه هنر ومعماری تهران
عضو انجمن نقاشان ایران
مدرس دانشگاه
طراح وصاحب برند گالری طال فرمانیان
منتخب جایزه رزیدنسی تورین ایتالیا 0203 گالری ویستا 1400
منتخب مسابقه طراحی مفهومی طال وجواهر شرکت هرموس با همکاری مدرسه perseoایتالیا 99
کسب رتبه اول جشنواره صلح در موزه آبگینه 96
کسب رتبه اول جشنواره شروه 99
منتخب فصلنامه تخصصی هنری نقاشان امروز 99
منتخب نمایشگاه تصویرسازی )یک دنیا آرزو کودکانه (مسکو 99
برگزاری 1 نمایشگاه انفرادی گالری ثالث، گالری بن و آتلیه شخصی
شرکت دربیش از 95 نمایشگاه داخل وخارج کشور
سابقه تدریس :
تدریس دردانشگاه غیرانتفاعی هنر و معماری پارس
دانشگاه رودهن
دانشگاه آزاد تهران شرق
علمی کاربردی واحد 09
آتلیه شخصی
فعالیت هاباانتشارات:
همکاری با انتشارات ققنوس درسال 91
وکانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان در سال 90
انتشارات بابان در سال 91
گالری شهر کتاب نیاوران نشر کارنامه درسال 99
ومجله کوشش در سال 91
مجموعه نمایشگاه ها گروهی وانفرادی:
نمایشگاه گروهی 3333میلیون گالری ثالث 3923
نمایشگاه هنر مدرن ومعاصر پادوا .ایتالیا 0200
نمایشگاه گروهی EVگالری نیویورک 0200
نمایشگاه هنرهای تجسمی گالری خط سفید) تهران(0200
نمایشگاه میکرو ماکرو تورین ایتالیا 0203
نمایشگاه گروهی مکاشفه در گالری مهاراد )کرج(3922
نمایشگاه گروهی نقاشی عنوان سیب در گالری سرزمین هنر )تهران( 3922
نمایشگاه اکسپوهنری تبریز 3199
نمایشگاه بین الملی بین اللملی هنر پارسی در ازمیرگالری ایزکا / 0239
نمایشگاه بین المللی استامبول gallery lavision/memories the 0239/
نمایشگاه گروهی نقاشی استادان دانشگاه معماری وهنر پارس در مجموعه فرهنگی هنری صبا 95
نمایشگاه گروهی نقاشی انجمن نقاشان ایران در خانه هنرمندان 95
نمایشگاه آثار منتخب شاهنامه فردوسی گالری مینا )تهران( 99
نمایشگاه گروه هنری آمیدا عنوان کالغ گالری مژده)تهران( 99
نمایشگاه زیوراالت معاصر گالری شمیده )تهران( 96
نمایشگاه انفرادی) دگردیسی (نقاشی ومجسمه های پوشیدنی گالری بن پاییز )تهران( 96
نمایشگاه صلح و زیور موزه آبگینه پاییز)تهران( 96
نمایشگاه فلز وخاک گالری ژاله اسفند)تهران( 99
نمایشکاه نقاشی بازار هنر در خانه هنرمندان شهریور)تهران( 99
نمایشگاه آثار منتخبین نقاشان امروز در گالری الله خرداد )تهران( 99
نماشگاه مجسمه های پوشیدنی )شاگردان پرویز تناولی( فرهنگسرای نیاوران اردیبهشت 99
نمایشگاه تبادل چاپ دستی گالری الله فروردین )تهران( 99
نمایشگاه تصویرسازس پروژه دکتر پاریزی باستانی )گروه آمیدا(در دانشگاه هنروکتابخانه ملی
اردیبهشت99)تهران(
نمایشگاه نقاشی)ویس(گالری صدرنگ دی ما ه )تهران( 99
نمایشگاه گروهی نقاشی گالری آریا دی ماه )تهران( 99
نمایشگاه گروهی نقاشی گالری 6 شهریور )تهران( 99
نمایشگاه کتاب مسکو تصویر سازی) یک دنیای آرزوی کودکانه(در محل )ودن خواه(وفرانکفورت و
مکزیک وکتابخانه ملی و آموزش وپرورش 0239 )شهریور 99(
نمایشگاه تصویرسازی )آمیدا(نگارخانه پردیس باغ موزه هنر ایرانی تابستان )تهران( 99
جشنواره شروه نمایشگاه نقاشی )موسسه فرهنگی صبا( تابستان )تهران( 99
نمایشکاه چاپ دستی گالری الله فروردین)تهران( 99
نمایشگاه نقاشی گالری شماره 6 اسفند 91
نمایشگاه نقاشی تابلو کوچک گالری آریا اسفند )تهران( 91
نمایشگاه انفرادی پرتره در گالری شخصی بهمن )تهران( 91
نمایشگاه نقاشی در خانه هنرمندان تهران تابستان)تهران( 91
نمایشگاه چاپ کوچک آتلیه چاو تهران اسفند 91
نمایشگاه تبادل آثار هنری گالری الله تهران فروردین 91
نمایشگاه چاپ کوچک مشهد گالری آذرنو مشهد 91
نمایشگاه گروهی موزه هنر های معاصر صنعتی کرمان بهمن 91
نمایشگاه چاپ دستی گالری آبان مشهد سال 90
نمایشگاه چاپ دستی گالری نارون مشهد سال 90
نمایشگاه تصویر سازی کتاب در فرهنگسرای ارسباران سال 90
نوروزانه )چاپ های کوچک (کاستلو دوکاله ،توره ماجوره ،ایتالیا 3190
نوروزانه )چاپ های کوچک (مدرسه بین المللی چاپ ونیز ،ایتالیا 3190
نوروزانه )چاپ های کوچک (تکیه معاون المک ،کرمانشاه 3190
نوروزانه )چاپ های کوچک (گالری نارون ،مشهد 3193،
نوروزانه )چاپ های کوچک(آتلیه چاو 3193)تهران(
نوروزانه )چاپ های کوچک ( گالری شاهکار کرمان 3193
نمایشگاه چاپ دستی گالری نارون مشهد 3193
نمایشگاه ده سال تصویر سازی سال 93گالری آریا)تهران(
نمایشگاه نقاشی سال 93 گالری من)تهران(
نمایشگاه چاپ دستی سال 93گالری نارون مشهد
نمایشگاه چاپ دستی سال 92 گالری الهه)تهران(
نمایشگاه چاپ دستی سال 92 آتلیه چاو)تهران(
نمایشگاه تصویرسازی سال59 آتلیه کات)تهران(
نمایشگاه نقاشی گروهی سال 55 گالری زاویه )تهران(
نمایشگاه نقاشی سال 51 هتل ورزش )تهران(
نمایشگاه نقاشی سال 52 برج هرمزان )تهران(

محتوا محافظت می شود. تابع راست کلیک غیرفعال است.